Finska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Quisiera postularme para el puesto de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mis puntos fuertes son...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mi área de conocimiento es...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tengo un manejo excelente de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Minulla on hyvät perustaidot...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelentes habilidades de comunicación
Erinomainen kyky kommunikoida
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Razonamiento deductivo
Deduktiivinen ajattelu
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Razonamiento lógico
Looginen ajattelu
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacidad de análisis
Analyyttiset taidot
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Buena comunicación interpersonal
Hyvät ihmissuhdetaidot
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Aptitudes de negociación
Neuvottelukyvyt
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidad para hablar en público
Esiintymistaidot
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Encontrará mi currículo adjunto.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Suosituksia voi pyytää...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Olen saatavilla haastatteluun...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Se despide cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Kunnioittavasti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Parhain terveisin,
Informellt, förnamn används