Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
祝好
Informellt, förnamn används