Italienska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
I miei punti di forza sono...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
Sto imparando...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Sono un(') utente esperto/a di...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
Eccellenti doti comunicative
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
Capacità deduttive e di ragionamento
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
Capacità logiche
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
Capacità analitiche
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
Ottime abilità interpersonali
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
Capacità di negoziazione
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
Capacità di presentazione
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
In allegato trova il mio cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
Sono disponibile per un colloquio...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
I miei più cordiali saluti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Saluti
Informellt, förnamn används