Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används