Vietnamesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Szanowny Panie,
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje mocne strony to ...
Các thế mạnh của tôi là...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Chuyên ngành của tôi là...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Tôi có khả năng... và...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kĩ năng giao tiếp tốt
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Rozumowanie dedukcyjne
Khả năng suy diễn, lý luận
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiczne myślenie
Khả năng suy nghĩ logic
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Zdolności analityczne
Kĩ năng phân tích
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Zdolności interpersonalne
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Zdolności negocjacyjne
Kĩ năng thương lượng
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Umiejętność prezentacji
Kĩ năng thuyết trình
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Referencje na żądanie.
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencje na żądanie od ...
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Z wyrazami szacunku,
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku,
Trân trọng,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Z poważaniem,
Kính thư,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam,
Thân ái,
Informellt, förnamn används