Koreanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Zdolności analityczne
분석 능력
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informellt, förnamn används