Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiczne myślenie
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Zdolności analityczne
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används