Grekiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Geachte heer
Αξιότιμε κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Αξιότιμη κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ik solliciteer naar de functie van ...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mijn sterke punten zijn ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mijn vakgebied is ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Έχω μια καλή γνώση της...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Analytisch denkvermogen
Επαγωγική λογική
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisch denkvermogen
Λογική σκέψη
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytische vaardigheden
Αναλυτικές ικανότητες
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Goede intermenselijke vaardigheden
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Onderhandelingsvaardigheden
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentatievaardigheden
Ικανότητες παρουσίασης
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Με εκτίμηση,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informellt, förnamn används