Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

존경하는 관계자 분께
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
존경하는 관계자 분께
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
존경하는 관계자 분께
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
존경하는 관계자 분(들)께
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
존경하는 관계자 분(들)께
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
존경하는 김철수 님께
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
존경하는 김희연 님께
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
친애하는 최현우님께
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
...에 지원하고 싶습니다.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
저의 장점은 ... 입니다.
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
추론 이해 능력
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
논리적인 사고능력
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
분석 능력
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
좋은 사교성
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
협정 능력
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
프리젠테이션 능력
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
... (이름) 드림
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
... (이름) 드림
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
감사합니다. ...씨.
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används