Vietnamesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
Các thế mạnh của tôi là...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
Chuyên ngành của tôi là...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Tôi có khả năng... và...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Kĩ năng giao tiếp tốt
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Khả năng suy diễn, lý luận
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Khả năng suy nghĩ logic
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Kĩ năng phân tích
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Kĩ năng thương lượng
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Kĩ năng thuyết trình
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Trân trọng,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
Kính thư,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Thân ái,
Informellt, förnamn används