Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Saludos,
Informellt, förnamn används