Nederländska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Analytische vaardigheden
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
Hoogachtend,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Met de beste groeten,
Informellt, förnamn används