Koreanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
존경하는 관계자 분께
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
존경하는 관계자 분께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
존경하는 관계자 분께
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
존경하는 김철수 님께
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
친애하는 최현우님께
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
...에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
저의 장점은 ... 입니다.
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
추론 이해 능력
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
논리적인 사고능력
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
분석 능력
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
좋은 사교성
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
협정 능력
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
프리젠테이션 능력
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
... (이름) 드림
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
... (이름) 드림
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
감사합니다. ...씨.
Informellt, förnamn används