Italienska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
I miei punti di forza sono...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
Sto imparando...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Sono un(') utente esperto/a di...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Eccellenti doti comunicative
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Capacità deduttive e di ragionamento
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Capacità logiche
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Capacità analitiche
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Ottime abilità interpersonali
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Capacità di negoziazione
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Capacità di presentazione
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
In allegato trova il mio cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Sono disponibile per un colloquio...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Cordialmente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
I miei più cordiali saluti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Saluti
Informellt, förnamn används