Franska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
Mes qualités principales sont...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
Mon domaine d'expertise est...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
J'ai une excellente maîtrise du...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
J'ai une connaissance pratique de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Je suis un utilisateur confirmé de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Excellentes techniques de communication
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Capacité de déduction
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Esprit de logique
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Esprit analytique
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Compétences relationnelles
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Compétences en négociation
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Capacités d'exposition
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Je suis disponible pour un entretien le...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Salutations distinguées,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Meilleures salutations,
Informellt, förnamn används