Danska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Til hvem dette ankommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
我想申请...一职
Jeg ville søge stillingen som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
目前我在...工作,我的主要职责包括...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

我对此工作很感兴趣,因为...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我想为您工作,因为...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
我的强项是...
Mine styrker er...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
我很适合这个职位,因为...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
我的专长是…
Mit ekspertområde er...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
即使在压力下我也能保持高标准。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

我的母语是...,但我也会说...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
我熟练掌握...
Jeg råder fremragende over...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
我能用...语进行工作交流
Jeg har en fungerende viden om...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
我在...领域有...年工作经验
Jeg har... års erfaring indenfor...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
我是...的熟练使用者
Jeg er en erfaren bruger af...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
我相信我是...和...技能的良好结合
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
出色的沟通技能
Fremragende kommunikations evner
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演绎推理能力
Deduktiv argumentation
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
逻辑性思考
Logisk tænkning
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析技能
Analytiske evner
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
良好的人际交往技能
Gode interpersonel evner
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
谈判技能
Forhandlings evner
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
观点陈述能力
Præsentations evner
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
附件中含有我的个人简历。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
可以从...处获得推荐信
Referencer kan rekvieres fra...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
我可以在...的时候接受面试
Jeg er ledig til et interview den...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
此致
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
肃然至上
Med respekt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
祝好
Med venlig hilsen
Informellt, förnamn används