Polska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Logiczne myślenie
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Zdolności analityczne
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Zdolności interpersonalne
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Z poważaniem,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Pozdrawiam,
Informellt, förnamn används