Koreanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
존경하는 관계자 분께
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
존경하는 김철수 님께
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
친애하는 최현우님께
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
저의 장점은 ... 입니다.
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
추론 이해 능력
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
논리적인 사고능력
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
분석 능력
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
좋은 사교성
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
협정 능력
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
프리젠테이션 능력
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
... (이름) 드림
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
... (이름) 드림
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
감사합니다. ...씨.
Informellt, förnamn används