Grekiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Αξιότιμε κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Αξιότιμη κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Η ειδικότητά μου είναι...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Είμαι άριστος γνώστης της...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Έχω μια καλή γνώση της...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Επαγωγική λογική
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Λογική σκέψη
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Αναλυτικές ικανότητες
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Ικανότητες παρουσίασης
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Με εκτίμηση,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Με εκτίμηση,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informellt, förnamn används