Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Attualmente lavoro per... in qualità di...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I miei punti di forza sono...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Sto imparando...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Eccellenti doti comunicative
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacità deduttive e di ragionamento
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Capacità logiche
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacità analitiche
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Ottime abilità interpersonali
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Capacità di negoziazione
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacità di presentazione
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
In allegato trova il mio cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Sono disponibile per un colloquio...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordialmente,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
I miei più cordiali saluti,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saluti
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används