Portugisiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Αξιότιμε κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμη κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Meus pontos fortes são...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Η ειδικότητά μου είναι...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Είμαι άριστος γνώστης της...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Έχω μια καλή γνώση της...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Eu tenho experiência em /com ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelente habilidade de comunicação
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Επαγωγική λογική
Raciocínio dedutivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Λογική σκέψη
Pensamento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Αναλυτικές ικανότητες
Habilidades analíticas
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bom relacionamento interpessoal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Habilidades de negociação
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidades de comunicação
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estou disponível para entrevista em ..
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Με εκτίμηση,
Atenciosamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Informellt, förnamn används