Nederländska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informellt, förnamn används