Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Αξιότιμε κύριε,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμη κυρία,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Η ειδικότητά μου είναι...
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Είμαι άριστος γνώστης της...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Έχω μια καλή γνώση της...
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Επαγωγική λογική
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Λογική σκέψη
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Αναλυτικές ικανότητες
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Ικανότητες παρουσίασης
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Με εκτίμηση,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Με εκτίμηση,
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
祝好
Informellt, förnamn används