Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Αξιότιμε κύριε,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμη κυρία,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Η ειδικότητά μου είναι...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Είμαι άριστος γνώστης της...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Έχω μια καλή γνώση της...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Επαγωγική λογική
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Λογική σκέψη
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Αναλυτικές ικανότητες
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Ικανότητες παρουσίασης
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Με εκτίμηση,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Με εκτίμηση,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används