Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används