Thailändska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
เรียน คุณผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
เรียน คุณผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
จุดแข็งของฉันคือ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
ทักษะในการวิเคราะห์
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
ทักษะในการนำเสนอ
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพ
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
ด้วยความเคารพ
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพ
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informellt, förnamn används