Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används