Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Saludos,
Informellt, förnamn används