Nederländska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informellt, förnamn används