Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
祝好
Informellt, förnamn används