Grekiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Αξιότιμε κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Αξιότιμη κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Η ειδικότητά μου είναι...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Είμαι άριστος γνώστης της...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Έχω μια καλή γνώση της...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Επαγωγική λογική
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Λογική σκέψη
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Αναλυτικές ικανότητες
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Ικανότητες παρουσίασης
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Με εκτίμηση,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Με εκτίμηση,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informellt, förnamn används