Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
I refer to your advertisement in…dated… .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
I would like to apply for the position of…
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

I am particularly interested in this job, as…
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I would like to work for you, in order to…
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
My strengths are…
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
I would be well suited to the position because…
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Although I have no previous experience in…, I have had…
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
My area of expertise is…
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Whilst working at… I became highly competent in…
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Even under pressure I can maintain high standards.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

My native language is…, but I can also speak…
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
I have an excellent command of…
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
I have a working knowledge of…
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
I have …years experience of working…
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
I am an experienced user of…
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
I believe I possess the right combination of...and… .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellent communication skills
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deductive reasoning
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logical thinking
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytical skills
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Good interpersonal skills
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Negotiation skills
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentation skills
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Please find my résumé / CV attached.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
I can supply references from…if required.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
References can be requested from…
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
I am available for interview on…
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Yours faithfully,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används