Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mine styrker er...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisk tænkning
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytiske evner
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Forhandlings evner
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Præsentations evner
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med venlig hilsen
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Med respekt,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
祝好
Informellt, förnamn används