Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Primer nombre
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Fecha de nacimiento
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Lugar de nacimiento
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nacionalidad
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Estado civil
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Soltero(a)
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Casado(a)
已婚
Har en man eller en hustru
Viudo(a)
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Dirección
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Teléfono
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Email
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Página Web
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Escuela Primaria
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Secundaria
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Universidad
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Escuela Secundaria
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Universidad
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Pasantía en...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil