Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
Casado(a)
Har en man eller en hustru
丧偶
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil