Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
Married
Har en man eller en hustru
丧偶
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil