Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Universidad
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil