Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
已婚
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil