Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

First Name
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date of Birth
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Place of Birth
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationality
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Marital Status
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Single
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Married
已婚
Har en man eller en hustru
Widowed
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Address
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Phone
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-Mail
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Elementary School
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Middle School
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
High School
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
College
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Infant School
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Junior School
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Secondary School
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Sixth-Form College
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
University
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Work experience at…
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Internship at…
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Voluntary work at…
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Good understanding of both written and spoken…
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Fluency in both written and spoken…
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Computer literate
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarity with CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Currently holding a full…driver's license.
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil