Thailändska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
จากที่เคยเห็นจาก...
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
ตามสถิติ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
พูดอย่างสถิติ
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat