Rumänska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Din faptul că...reiese...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
După cum putem observa din...,....
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
Datele par să sugereze faptul că...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
...a fost corelat pozitiv cu...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
După cum am anticipat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
Statisticile demonstrează faptul că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
Conform statisticilor...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Din punct de vedere statistic...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat