Polska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Jak można zauważyć na... , ...
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
Dane te zdają się sugerować, że...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
Dane wykazują, że...
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Z danych wynika, że...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
Kilka godnych uwagi wyników...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
...był dodatnio skorelowany z...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
Statystyki pokazują, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
Według statystyk...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statystycznie rzecz biorąc...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat