Grekiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Στατιστικά μιλώντας...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat