Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Các dữ liệu cho thấy...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Đáng chú ý là...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... tỉ lệ thuận với...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Như dự đoán,...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Số liệu chỉ ra rằng...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Theo như số liệu cho thấy,...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat