Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Wie ... zeigt, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
Die Zahlen legen offen, dass...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... korreliert positiv mit... .
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Wie prognostiziert, ...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rein statistisch gesehen,...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat