Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...'den görülebileceği üzere ...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Tahmin edildiği üzere ...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

İstatistikler gösteriyor ki ...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere göre ...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat