Rumänska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...'den görülebileceği üzere ...
Din faptul că...reiese...
Används för att beskriva rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
După cum putem observa din...,....
Används för att beskriva rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Datele par să sugereze faptul că...
Används för att beskriva rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Används för att beskriva rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Används för att beskriva rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...a fost corelat pozitiv cu...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Tahmin edildiği üzere ...
După cum am anticipat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere göre ...
Conform statisticilor...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere statistic...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat