Italienska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...'den görülebileceği üzere ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Används för att beskriva rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Come si può osservare da...., ...
Används för att beskriva rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
I dati sembrano suggerire che...
Används för att beskriva rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
I grafici rivelano che...
Används för att beskriva rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Dal grafico si rende evidente che...
Används för att beskriva rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alcuni dati degni di nota sono...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... è direttamente proporzionale a...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Tahmin edildiği üzere ...
Come già annunciato...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistica mostra che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere göre ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Parlando in termini statistici...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat