Ungerska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Amint látható ....
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Az adatok alapján ...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Az ábrákon látható, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Ahogy várható volt ....
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
A statisztikák szerint ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Statisztikai szempontból ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat