Tyska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Wie ... zeigt, ...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
Die Zahlen legen offen, dass...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
... korreliert positiv mit... .
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Wie prognostiziert, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Rein statistisch gesehen,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat